Klauzula informacyjna

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZWIĄZANY Z PRZETWARZANIEM DANYCH PRZESŁANYCH PRZEZ FORMULARZ ZAPISU NA JAZDĘ TESTOWĄ 

Kto jest administratorem podanych przez Pana/Panią danych?

  1. Odyssey sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Górczewska 32, 01-147 Warszawa;
  2. Mazda Motor Logistics Europe Naamloze Vennootschap (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Willebroek, Belgia, prowadząca działalność gospodarczą w Polsce w formie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego – Mazda Motor Logistics Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa („Mazda”).

Każdy z tych podmiotów jest odrębnym administratorem.

W jakim celu przetwarzamy Pana/Pani dane?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Dealera i Mazda:

  1. w celu organizacji lub przeprowadzenia jazdy próbnej;
  2. w celach marketingowych, w szczególności w celu przeprowadzenia badania satysfakcji, marketingu bezpośredniego towarów i usług Mazda, a w przypadku, gdy administratorem jest Dealer, również marketingu bezpośredniego towarów i usług Dealera.

Jakie prawa Panu/Pani przysługują?
W przypadkach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Czy ma Pan/Pani obowiązek podania danych?
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do organizacji i przeprowadzenia jazdy próbnej.

Na jakiej podstawie prawnej będziemy przetwarzać Pana/Pani dane?

  1. w zakresie organizacji lub przeprowadzenia jazdy próbnej - art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”),
  2. w zakresie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Czym jest prawnie uzasadniony interes administratora danych? 
Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Mazda jest marketing towarów i usług Mazda, jej dealerów lub dostawców części lub akcesoriów, handlowych, przedstawienie oferty sprzedaży samochodu, badanie satysfakcji klienta po przeprowadzonej jeździe próbnej.

Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Dealera jest marketing towarów i usług Mazdy oraz Dealera.

Jak może Pan/Pani skontaktować się z inspektorem ochrony danych?

  1. W przypadku, gdy sprawa dotyczy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Mazda mogą się Państwo skontaktować z inspektorem ochrony danych (IOD) pod adresem email: daneosobowe@mazdaeur.com, numer telefonu: +48 22 318 19 73, adres korespondencyjny: ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa;
  2. w przypadku, gdy sprawa dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Dealera prosimy o kontakt z Dealerem, które dane kontaktowe znajdują się na stronie Mazda

Jak długo będziemy przechowywać Pana/Pani dane?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

  1. w związku z realizacją jazdy próbnej – do upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z jazdą próbną (w tym zobowiązań podatkowych Dealera wynikających z jego dokumentacji dotyczącej jazdy próbnej), a w przypadku, gdy jazda próbna nie dojdzie do skutku, najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od końca miesiąca, w którym otrzymaliśmy  Pana/Pani zapytanie;
  2. w celu marketingu bezpośredniego - do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Do kogo może Pan/ Pani wnieść skargą związaną z przetwarzaniem przez nas Pana/Pani danych? 
Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kto może otrzymać Pana/Pani dane? 
Mazda przechowuje dane osobowe na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jednakże Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, Japan, www.mazda.com, na podstawie standardowych klauzul umownych wprowadzonych decyzją Komisji Europejskiej 2004/915/WE z dnia 27 grudnia 2004 r. dostępnych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L 385 z 29.12.2004, s. 74 i nast. oraz .
Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane:

a. wewnętrznym organom i jednostkom organizacyjnym, które potrzebują danych w związku z przetwarzaniem i realizacją naszego uzasadnionego interesu;
b. zewnętrznym dostawcom usług (np. drukarniom, dostawcom usług IT, call center, instytucjom kredytowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi logistyczne);
c. księgowym i biegłym rewidentom, prawnikom, władzom państwowym i sądom;
d. Innym Dealerom lub Autoryzowanym Serwisom Obsługi Mazda.

Czy Pana/Pani dane będę przez nas profilowane?
Decyzje dotyczące organizacji i przeprowadzenia jazdy próbnej, badania satysfakcji klienta oraz marketingu towarów i usług Mazda, jej dealerów lub dostawców części lub akcesoriów nie będą podejmowane wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie.