Klauzula informacyjna dealer

Kto jest administratorem podanych przez Pana/Panią danych?
Odyssey sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Górczewska 32, 01-147 Warszawa.

W jakim celu przetwarzamy Pana/Pani dane?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Dealera w celu odpowiedzi na otrzymane zapytanie oraz jeśli dotyczyło tego pytanie – również w celu marketingu towarów i usług Dealera lub dostawców części lub akcesoriów, w tym przekazywania informacji handlowych. 

Jakie prawa Panu/Pani przysługują?
W przypadkach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Czy ma Pan/Pani obowiązek podania danych?
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do przekazania aktualnych informacji o modelu samochodu, którym jest Pani/Pan zainteresowana/y.

Na jakiej podstawie prawnej będziemy przetwarzać Pana/Pani dane? 
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

Czym jest prawnie uzasadniony interes administratora danych? 
Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Odyssey sp. z o.o. jest udzielenie odpowiedzi na pytanie przekazane przez klientów, potencjalnych klientów, użytkowników samochodów Mazda lub inne osoby występujące z zapytaniem oraz jeśli pytanie tego dotyczy – również marketing bezpośredni (np. informacje i wsparcie klienta, informacje o usługach i promocjach, nowe możliwości zakupu).

Jak się z nami skontaktować w przypadku pytań związanych z ochroną danych osobowych?
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z Odyssey sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Górczewska 32, 01-147 Warszawa.

Jak długo będziemy przechowywać Pana/Pani dane?
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do końca miesiąca następującego od momentu trwałego zakończenia korespondencji zainicjowanej za pośrednictwem niniejszego formularza, przy czym w przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego, Pana/Pani dane osobowe będą nadal przetwarzane w tym celu do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Do kogo może Pan/ Pani wnieść skargą związaną z przetwarzaniem przez nas Pana/Pani danych?
Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kto może otrzymać Pana/Pani dane?

Dealer przechowuje dane osobowe na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jednakże Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, Japan, www.nazwa dealera.com, na podstawie standardowych klauzul umownych wprowadzonych decyzją Komisji Europejskiej 2004/915/WE z dnia 27 grudnia 2004 r. dostępnych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L 385 z 29.12.2004, s. 74 i nast. oraz https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915.

Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane:

a. wewnętrznym organom i jednostkom organizacyjnym, które potrzebują danych w związku z przetwarzaniem i realizacją naszego uzasadnionego interesu;
b. zewnętrznym dostawcom usług (np. drukarniom, dostawcom usług IT, call center, instytucjom kredytowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi logistyczne);
c. księgowym i biegłym rewidentom, prawnikom, władzom państwowym i sądom.

Czy Pana/Pani dane będę przez nas profilowane?
Decyzje dotyczące odpowiedzi na otrzymane zapytanie oraz w celu marketingu towarów i usług Nazwa dealera, jej dealerów lub dostawców części lub akcesoriów nie będą podejmowane wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie.